top of page

Vedtekter

På denne siden finner du informasjon om vedtektene våre. Det anbefales at både nye og gamle medlemmer holder seg oppdatert på disse.

§1   Navn
Foreningens navn er BDSM Tromsø, forkortet til BDSMT. Foreningen er frittstående med sete i Tromsø.

§2   Formål
BDSMT er en forening som har til formål:
§2.1   Å arbeide for trygge rammer for BDSM-ere og fetishister der medlemmene kan finne sammen for å more seg, utveksle erfaringer og få et godt grunnlag for nærmere bekjentskaper. BDSMT skal ivareta dette miljøet forankret i verdiene diskresjon, trygghet, respekt og omsorg.
§2.2   Å jobbe informativt utad for å skape respekt for foreningen og BDSM generelt
§2.3   Å samarbeide med foreninger med beslektede seksualpolitiske mål i inn og utland.


§3   Medlemskap

§3.1   Innmelding
For å bli medlem i BDSMT må man være myndig og ha fylt 18 år. Man kan søke om medlemskap, uavhengig kjønn, seksuelle preferanser, religion, og legning. Personer dømt for seksualforbrytelser eller voldskriminalitet er uønsket i foreningen.

§3.1.1   Alle søknader behandles likt, og alle medlemskap er individuelle.  Alle medlemmer må oppgi fullt navn, adresse og epostadresse ved innmelding. Denne informasjonen skal ikke deles med tredjeparter med mindre dette er særskilt avtalt med medlemmet. Styret har taushetsplikt med unntak av eksklusjonsvedtak overfor andre samarbeidsorganisasjoner.
 

§3.1.2   Alle nye medlemmer antas og følges opp gjennom en fadderordning, hvis rutiner utarbeides av styret. Større endringer i fadderordningen forelegges årsmøtet.   Styret må i sine retningslinjer for medlemskap lage regler for hvordan behandle henvendelser fra tidligere eller ekskluderte medlemmer. Styret har rett til å avslå søknader uten begrunnelse.

§3.2   Medlemmer plikter å etterleve verdiene til foreningen.
I BDSM-relasjoner er ubalanse i maktforholdet vanlig og ofte ønsket, men slik ubalanse skal ikke misbrukes. 

§3.2.1   Medlemmene plikter å utvise diskresjon med hensyn til andre medlemmers identitet, såvel innad som utad. Dette gjelder også tidligere medlemmer.


§3.2.2   Alle medlemmer plikter å sette seg inn i de til enhver tid gjeldende regler og vedtekter for BDSMT. Disse vedtektene skal være tilgjengelig på arrangement og treff i BDSMT's regi.

§3.2.3 Det er ikke tillatt å bryte arrangementsregler. Det er ikke tillatt å fortelle tid/sted for lukkede treff til utenforstående.

§3.2.4   Det er ikke lov å fortelle utenforstående om hvem som er på treff og hva som skjer der. Dette gjelder både åpne og lukkede treff.


§3.2.5   Det er normalt fotoforbud på BDSM Tromsøs arrangement. Styret kan gi dispensasjon fra fotoforbudet om særlige grunner foreligger, og alle som det tas bilde av samtykker.


§3.2.6   Det er ikke tillatt at man via BDSM Tromsøs fora, på internett eller i sosiale sammenhenger, sprer ondsinnede rykter eller sverter BDSM Tromsø, noen av medlemmene eller andre som har tilknytning til foreningen, eller på andre måter bedriver personangrep.


§3.2.7   En deltager på BDSM Tromsøs arrangementer skal ikke på noen måte tilføre noen varig skade eller belastning fysisk eller psykisk. Bruk av kodeord/stopp-ord skal respekteres. Man forplikter seg til å bruke/lytte til disse på våre arrangementer.

§3.3   Varsling
Varsling er å gå videre med mistanke eller visshet om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes brudd på Norges lover, BDSM Tromsøs vedtekter og reglement, eller alvorlige brudd med kultur og etiske retningslinjer. Overtredelsen kan gjelde både personlig adferd, eller organisatorisk overtramp gjort innenfor rammene av foreningen.

§3.3.1   Varsling er en rett og plikt
BDSM Tromsø oppfordrer alle til å varsle om kritikkverdige forhold så tidlig som mulig fordi det kan være positivt for de impliserte å rydde opp i slike forhold så raskt som mulig. BDSM Tromsø er heller ikke tjent med at kritikkverdige forhold i organisasjonen holdes skjult. Den som varsler skal ikke møte represalier for dette.
Du har plikt til å varsle om kriminelle forhold i organisasjonen.


§3.3.2   Form
I sin enkleste form kan et varsel bli gitt muntlig under et arrangement.
Varsler for øvrig bør være skriftlig og åpent.
Åpen varsling vil normalt sikre den beste saksgangen, og et bedre resultat for alle involverte. Hvem varsleren er, skal likevel håndteres fortrolig med mindre varsler selv ønsker å bli gjort kjent.
Varsler skal ha tilbakemelding om den videre håndtering så snart som mulig.


§3.3.3   Hvem skal det varsles til?
Som utgangspunkt må enkle saker kunne varsles til vakt eller ansvarlig for arrangement, eller ved epost til styret.
Leder av foreningen skal - uten opphold - informeres etter mottatt varsel og vil normalt være ansvarlig for håndtering, bistand eller konsultasjon.
Dersom varsleren ikke oppnår reaksjon kan det kreves at varsel håndteres av årsmøtet, der styret i samarbeidende forening vil kunne bistå.

§3.4   Behandling og konsekvenser av varsler, konflikter, vedtektsbrudd, klager m.m.

§3.4.1   Klager/saker skal sendes styret skriftlig, se varsling over. Styremedlemmer kan også på eget initiativ ta opp saker til behandling.


§3.4.2   Medlemmer saken gjelder, har rett til å bli gjort kjent med den. Alle parter i saken har rett til å legge fram sitt syn, muntlig eller skriftlig.


§3.4.3   Styrets medlemmer har plikt til å erklære seg inhabil i saker som man kan ha særinteresser i eller ikke klarer å være objektive i. Det kan være saker som omhandler nære relasjoner eller en selv.


§3.4.4   Mulige konsekvenser ved brudd på vedtekter, arrangementsregler og vanlig skikk og bruk:
Muntlig advarsel, skriftlig advarsel, midlertidig utestengelse, permanent utestengelse, tap av tillitsverv/suspensjon og/eller politianmeldelse. Uavhengig av reaksjonsform, skal alle konsekvenser loggføres. Styret vurderer konsekvens opp mot handling, alvorlighetsgrad og hyppighet. Eksklusjon vurderes ved brudd på punkt om diskresjon eller motarbeiding av foreningens virksomhet eller formål. Ekskluderte vil være kartotekført for eksklusjonens varighet. Styret kan også med alminnelig flertall fatte vedtak om suspensjon fra verv i foreningen inntil neste årsmøte.


§3.4.5   Forenklet behandling ved bortvisning av medlem
Styremedlemmer eller en med styrets fullmakt (festansvarlig) kan bortvise et medlem fra ethvert arrangement ved uønsket oppførsel.


§3.4.6   Eksklusjonssaker skal alltid behandles i styret. Styret må være fulltallig. Om dette ikke er mulig selv ved bruk av vara, eller om flertallet av styret er inhabilt, skal saken behandles av styret i en av våre samarbeidsforeninger. Eksklusjonssaker skal avgjøres av kvalifisert flertall.


§3.4.7   Alle eksklusjonsvedtak skal være saklig begrunnet og skriftlig begrunnelse skal sendes det ekskluderte medlemmet på forespørsel.


§3.4.8   Saken kan gjenopptas om nye opplysninger er fremkommet. Om ikke kan saken likevel ankes innen 4 uker til samarbeidsforening, eller årsmøtet hvis saken allerede har blitt behandlet hos samarbeidsforening. Anke til årsmøtet vil av diskresjonshensyn normalt gjelde saksbehandlingen og ikke saken. Selve saken vil måtte sendes fra årsmøtet til samarbeidsforening eller det nye styret til ny behandling.  Avgjørelsen gis midlertidig virkning inntil eventuelt annet er bestemt.


§3.4.9   Når eksklusjonsperioden er over eller etter 5 år kan personen søke nytt medlemskap. Søknaden skal inneholde informasjon om eksklusjonen og blir behandlet av styret.

§3.5   Ordinært opphør av medlemskap
Medlemskap kan sies opp skriftlig - Innbetalt kontingent refunderes ikke.  Styret kan anse medlemskap for opphørt ved manglende betaling.§4   Årsmøte

§4.1   Årsmøtet er foreningens øverste myndighet der alle medlemmer med gyldig medlemskap kan møte. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter.

§4.2   Styret plikter å innkalle til ordinært årsmøte med min. 1 måneds varsel og innen utgangen av mars måned.
Innkalling med agenda skjer minimum ved oppslag på foreningens nettsider og ved epost til registrerte medlemmer.

§4.3   Ethvert medlem kan kreve en sak oppført på dagsorden. Slik sak må være styret i hende innen 31.desember.  Sakspapirer skal være tilgjengelige for medlemmer senest 8 dager før møtet. Bare saker inntatt i den utsendte agenda kan behandles på årsmøtet. Saker kan avvises av årsmøtet med simpelt flertall.

§4.4   Alle medlemmer med gyldig medlemskap kan la seg representere av et annet medlem ved skriftlig fullmakt som skal leveres ved årsmøtets start. Forhåndsstemmer godtas ikke.

§4.5   Ordinært årsmøte skal avholdes etter minimum følgende agenda som beskrevet under i den spesifiserte rekkefølgen.
Styreleder fungerer som møteleder inntil årsmøtet velger møteleder.

1. Konstituering av møtet:
     - Opplysning om antall stemmeberettigede / fullmakter
    - godkjenning av innkalling / dagsorden.
    - valg av møteleder
    - valg av referent og 2 medlemmer til å signere protokollen
    - valg av tellekorps
2. Styrets årsberetning
3. Fremleggelse av regnskap og revisjonsberetning
    - herunder evt. vedtak om ansvarsfrihet for styret.
4. Eventuelle vedtektsendringer
5. Valg av: (funksjonstid i parentes)
    - styreleder (2 år ) eller nestleder (2 år )
    - kasserer (2 år).
    - 3 styremedlemmer  (1 år)
    - 1. varamedlem og 2. varamedlem  (1 år)
    - revisor som ikke er medlem av styret (1 år)
    - 2 medlemmer til valgkomité (1 år)
6, Orientering om arbeidsprogram og budsjett
7. Kontingent
8. Eventuelle innkomne saker
9. Eventuelle orienteringer

§4.6   Valg

§4.6.1   Ved valg av leder og nestleder/kasserer skal det alterneres slik at den ene velges i partall- og den andre i oddetallsår for å sikre kontinuitet.


§4.6.2   Alle medlemmer med betalt kontingent er valgbare.


§4.6.3   Det er ikke nødvendig å være tilstede på årsmøtet for å bli valgt, men ingen kan velges til verv uten å ha sagt seg villig før valget foretas.


§4.6.4   Hvis noen fremmøtte krever det, skal personvalg foretas skriftlig.

§4.7   Vedtektsendringer

§4.7.1   Vedtektsendringer vedtas med 2/3 flertall.


§4.7.2   Endringer vedtas/forkastes slik de er sendt ut.


§5    Ekstraordinært årsmøte

§5.1   Styret plikter så snart som mulig å kalle inn til ekstraordinært årsmøte med 2 ukers varsel dersom et flertall i styret eller minst 1/4 av medlemmene krever det.


§5.2   Innkalling skal angi årsak til innkalling f.eks. mistillit eller hastesaker.


§5.3   Rutiner for ordinært årsmøte følges så langt disse passer - innkalling spesifiserer agenda.


§6   Styret

§6.1   BDSMT ledes til daglig av et styre valgt av årsmøtet.

§6.2   Styret konstituerer seg selv med eventuelle føringer gitt av årsmøtet. Styret avgjør hvem som representerer foreningen i ulike sammenhenger.

§6.3   Det er styrets ansvar å påse at foreningens vedtekter, formål og retningslinjer følges og eventuelt formulere retningslinjer (for eksempel fest- og husordensregler) for å oppnå dette.

§6.4   Alle medlemmer skal gjøres oppmerksom på vedtektene før eller i forbindelse med innmelding. Vedtektene skal ligge tilgjengelig på nettsidene.

§6.5   Styret utpeker faddergruppe, og kan delegere ansvar for øvrige aktiviteter ved behov.

§6.6   Styret avholder møter ved behov etter innkalling fra leder. Styret skal avholde møte når et av styrets medlemmer krever det. Innkalling med dagsorden må være styret i hende i god tid før møtet. Varamedlem skal også motta innkalling og har møteplikt på lik linje med andre styremedlemmer

§6.7   Styrets kasserer skal se til at revisor får nødvendig informasjon for å legge frem en revisjonsberetning i god tid før årsmøtet.

§6.8   Alle styrevedtak protokollføres.  Protokollen godkjennes normalt i det påfølgende styret. Informasjon fra styret legges ut på nettet etter hvert møte.

§6.9   Styremøter krever minst 3 deltagere for å være vedtaksdyktig. Styret fatter vedtak med simpelt flertall. I saker der det ikke er flertall for noen alternativer tillegges styreleder en avgjørende dobbeltstemme.  Varamedlem har talerett i alle styremøter. Varamedlem som stiller på vegne av et styremedlem har også stemmerett. Om et styremøte ikke er vedtaksdyktig kan ved behov et senere styremøte godkjenne handlinger vedtatt i det forrige. Det må utvises aktsomhet ved bruk av denne regel.

§6.10   Styremedlemmer plikter å opplyse om mulig inhabilitet f.eks. ved saker som berører familie eller nære venner.  Styrets flertall avgjør hvem som er habile.

§6.11   Styret kan innstille til årsmøtet om gratis medlemskap (æresmedlemskap) til medlemmer som særlig har gjort seg fortjent til det.
Medlemmer som gjør en større innsats for en aktivitet / fest kan av styret gis gratis adgang til den aktiviteten eller festen.


§7   Formuerettslige forpliktelser

§7.1    Leder eller den styret utpeker kan forplikte foreningen med sin underskrift opp til kr. 8000. Styret råder ellers over foreningens midler i tråd med årsplan / budsjett presentert for medlemsmøte.

§7.2   Foreningen hefter for sine forpliktelser med sin formue alene.

§7.3   Foreningens styre har ikke selvstendig rett til å ta opp gjeld på vegne av foreningen.

§7.4   Årsmøtet kan i konkrete tilfeller, med 3/4 flertall gi styret fullmakt til å ta opp gjeld, samt kjøpe eller selge fast eiendom.

§8   Oppløsning av foreningen

§8.1   Forslag om oppløsning skal behandles på to påfølgende årsmøter med minst 6 ukers mellomrom, der det begge ganger kreves 3/4 flertall blant de frammøtte for å bli gyldig.

§8.2   Ved oppløsning plikter siste årsmøte å vedta fordeling av eventuelle overskytende midler etter at all gjeld er gjort opp.

    bottom of page