top of page

lør. 23. mars

|

Sent by message to attendees

Tromsø BDSM | Medlemsfest med tema!

Welcome to a kinky evening in the realm of heaven and hell!

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Tromsø BDSM | Medlemsfest med tema!
Tromsø BDSM | Medlemsfest med tema!

Tid og sted

23. mars 2024, 19:30 – 24. mars 2024, 01:00

Sent by message to attendees

Om arrangementet

Check out the event and RSVP HERE on FetLife! Velkommen til medlemsfest med Tromsø BDSM!

Vi har gleden til å invitere til en syndens aften, temaet for kvelden er nemlig: HEAVEN & HELL Har du en indre demonisk brat som trenger å komme ut? Eller kanskje er du en englelik sub som ønsker å tilbe en entitet? La deg inspirere av prester, nonner, demoner, engler, eller hvorfor ikke underverden sine vampyrer og andre skapninger? Teamet er fritt for tolkning! Å følge tema er valgfritt, men vi håper dette kan være til inspirasjon og moro!

ENGLISH BELOW

Praktisk informasjon: Påmelding

Velg "I'm Going"- knappen på eventet. Vi setter et tak på 20 medlemmer, merk at du kun er garantert plass om du faktisk står på “I’m Going”. Har du/dere en par-profil, send oss en melding så vi vet om dere kommer begge to. Når du fått bekreftet plass så vil du bli tilsendt informasjon for forhåndsbetaling, dette er for at vi skal sikre at de som melder seg på emner å komme. Dersom du ikke forhåndsbetaler vil plassen din gå videre til neste i køen. “Billetten” återbetales ikke dersom du får forhinder, mer info på melding. Merk at 100,- går til huseiere som stiller med lokale, og 20,- går til klubbkassa og dekker inventarie og snacks.

NB! Kun aktive medlemmer av Tromsø BDSM eller samarbeidende klubber kan melde seg på festen. Medlemmer fra samarbeidende foreninger (Oslo BDSM, Telamork og Sol og Måle Losjen i Trondheim) sender oss en melding på forhånd sånn at vi kan godkjenne påmeldingen deres.

Forberedelser Du må ha lest gjennom og ha god oversikt over Tromsø BDSM sine event-regler, de finner du her: EVENT-REGLER Ved å melde deg på festen. så bekrefter du at du lest og godtatt reglene.

Lokasjon Adresse blir sendt ut til de medlemmene som står som “I’m going” et par dager før festen.

Viktig info

Dørene åpner kl. 19.30, og stenger 21.00, vi ber at ingen møter opp før eller etter disse tidene. Dersom du ikke har mulighet å møte opp før dørene stenger, send oss en melding så ser vi på løsninger. Når alle har samles så har vi en gjennomgang i fellesområdet der vi forteller litt om festen, reglene, og vanligvis har vi en introduksjonsrunde dersom det ønskes.

Dresscode

Her er det fri tolkning som gjelder, men la deg gjerne inspirere av “Heaven & Hell”- temaet! Vi kommer legge ut inspirasjon-bilder men det er bare å bruke fantasien. Vanlig dresscode gjelder om man ikke ønsker å følge tema. 🙂 Vanlig dresscode: Kom gjerne i fetisj, pent undertøy eller andre kinky uttrykksformer, men minimum pyntet. Joggebuksen og olabuksen blir igjen hjemme ;) For alles velbehag ber vi deg unngå sterk parfyme, og/eller kroppslukt og selvfølgelig sørge for god hygiene.

Vi håper å se både nye og gamle medlemmer, og gleder oss som vanlig til en fin kveld sammen med dere!

Ikke nøl med å sende oss en melding dersom du har noen spørsmål, hvis du trenger noen å dra med, eller om du ønsker at noen skal komme ut for å møte deg i døren hvis du er ny.

Vi sjekker innboksen vår på Fetlife jevnlig i perioden dørene er åpne.

Vi gleder oss veldig til en kinky aften med dere!

  • Hilsen ledelsen i BDSM Tromsø
Mer informasjon Hva skjer på festen?

Lokalet; Festen arrangeres i det private hjemmet til en av medlemmene. I underetasjen finner du to lekerom, begge har mulighet til å trekke for gardin dersom du ønsker privat lek. Fremfor alt er det ene rommet såpass stort at det ikke er uvanlig at flere ser på, eller driver med separat lek samtidig. Dette er helt frivillig og man styrer selv hvor privat man ønsker å være. Lekerommene er utstyrt blant annet med Andreaskors, gapestokk, benker og festepunkter i vegger og tak. Det finnes noe utstyr (pisk, tau), men vi oppfordrer til å ta med privat utstyr dersom du ser for deg lek. Alt som du låner eller bruker, desinfiseres med spray og papir etter leken, dette finnes tilgjengelig i lekerommene. Hovedetasjen brukes til sosialisering, så her er det lov med høyere stemmer og musikk 🙂 Det er IKKE lov å delta i andres lek med mindre de inviterer til dette selv. Dette gjelder også når det kommer til å forstyrre gjennom enten direkte samtale med de som leker, eller gjennom høylytte samtaler i direkte nærhet til leken. Respekter hverandres space, både fysisk og lydmessig.

Hva er forventet av meg?

Det er ingen press eller forventninger til deg som deltaker når det kommer til å delta eller initiere lek, du gjør akkurat så mye eller lite som du selv ønsker. Noen medlemmer bruker kvelden til sosialisering, mens noen er mer aktive når det kommer til lek.

Det vi forventer er at du følger klubbens og eventet sine regler, at du tenker på dresscoden og punktet om parfyme/kroppslukt, at du oppfører deg fint med de andre deltakerne, samt at du utviser diskresjon i henhold til reglene i etterkant av festen. Vi ber deg om å passe på eget alkoholinntak; vi oppfordrer aldri til lek under alkoholpåvirkning og forventer at dere selv har god kontroll på trygg lek i forhold til alkoholinntak. Merkbart alkoholpåvirkede deltakere kan bes om å forlate lekerommene dersom dette anses nødvendig.

Vi pleier å ha “show and tell”, så ta gjerne med deg ting du har kjøpt eller laget selv for å vise frem. Det kan feks være bøker, leker, utstyr etc, det er alltid gøy å se hva dere har 🙂

Husk at det som skjer på festen, blir på festen! Hva du selv har gjort må du gjerne fortelle om, så langt du ikke avslører hvilke andre som var der, eller hva de gjorde. Det gjelder også de du selv lekte med.

NB: Det kan være allergener av pelsdyr, parfyme og nøtter i lokalet.

ENGLISH

Welcome to another members' party with Tromsø BDSM! We are delighted to invite you all to a night of sin, with the theme of the evening being: HEAVEN & HELL Do you have a demonic brat roaring inside of you? Or maybe an angel like sub who only wants to worship? Let yourself be inspired of priests, nuns, demons, or why not vampires and other creatures of the underworld? The theme is free for interpretation! Following the theme is optional, but we hope this can contribute to some inspiration and fun! Teamet er fritt for tolkning! Å følge tema er valgfritt, men vi håper dette kan være til inspirasjon og

Practical Information: Registration

Select the "I'm Going" button on the event. We have a limit of 20 members; please note that your spot is only guaranteed if you're marked as "I'm Going." If you have a couple's profile, send us a message so we know if both of you are attending. After confirmation, you will get a message with pre-payment information. this is to make sure that the attendees will use their spot. Failing to fulfill this last step will leed to your spot being given to the next person in line. The “ticket” will not be reimbursed if you are prevented from attending the party. More info will be given in the message after the registration. 100,- will go to the hostess who let us use the house, and 20,- will go to the club account and will be used for inventory and snacks to the party.

NB! Only active members of Tromsø BDSM or collaborating clubs can sign up for the party. Members from collaborating associations (Oslo BDSM, Telamork, and Sol og Måle Losjen in Trondheim) should message us in advance so we can approve their registration.

Preparations

You must have read through and have a good understanding of Tromsø BDSM's event rules, which you can find here: EVENT RULES By registering for the party, you confirm that you have read and accepted the rules.

Location

The address will be sent out to those members marked as "I'm going" a couple of days before the party.

Important Info

Doors open at 7:30 PM and close at 9:00 PM; we kindly ask that no one arrives before or after these times. If you can't make it before the doors close, send us a message, and we'll look at solutions together. Once everyone has gathered, we'll have an overview in the common area where we'll discuss a bit about the party, the rules, and usually, we'll have an introduction round if desired.

Dress Code

You are free to make your own interpretation of the theme, but we will also post inspirational pictures to help with creativity. The theme is completely optional, you are welcome as long you follow the regular dresscode 🙂 Regular dresscode: Feel free to come dressed in fetish wear, nice lingerie, or any other kinky attire, but at a minimum, dress up. Leave the sweatpants and blue jeans at home 😉 For everyone's comfort, please avoid strong perfume and/or body odor, and, of course, ensure good hygiene.

We hope to see both new and old members and, as usual, look forward to a great evening together with you all!

Don't hesitate to message us if you have any questions, need someone to accompany you, or if you'd like someone to meet you at the door if you're new.

We check our Fetlife inbox continuously during the period the doors are open.

We're really excited about a kinky evening with all of you!

Regards, The board of BDSM Tromsø

More Information What's happening at the party?

Venue: The party is hosted in the private home of one of our members. In the basement, you'll find two playrooms, both with the option to draw curtains for privacy if desired. Primarily, one room is quite spacious, so it's not uncommon for multiple individuals to observe or engage in separate play simultaneously. This is entirely voluntary, and individuals control how private they want to be. The playrooms are equipped with items like St. Andrew's Crosses, stocks, benches, and attachment points on walls and ceilings. Some equipment (whips, ropes) is available, but we encourage bringing personal gear if you intend to play. Anything borrowed or used is disinfected with spray and wipes after use; these are available in the playrooms. The main floor is used for socializing, so louder voices and music are permitted 🙂 It is NOT allowed to participate in others' play unless invited. This also includes disturbing others either through direct conversation with those playing or through loud conversations in close proximity to the play. Respect each other's space, both physically and in terms of sound.

What's expected of me?

There's no pressure or expectation for you as a participant regarding engaging or initiating play; you do as much or as little as you wish. Some members use the evening for socializing, while others are more active in terms of play.

What we expect is for you to follow the club's and the event's rules, to adhere to the dress code and the point about perfume/body odor, to behave nicely with the other participants, and to exercise discretion according to the rules after the party. Please be mindful of your alcohol intake; we never encourage play under the influence of alcohol and expect that you have good control over safe play in relation to alcohol consumption. Participants noticeably under the influence of alcohol may be asked to leave the playrooms if deemed necessary.

We usually have a "show and tell," so feel free to bring along things you've purchased or made yourself to showcase. It could be books, toys, equipment, etc.; it's always fun to see what you have 🙂

Remember that what happens at the party stays at the party! You can talk about what you did yourself as long as you don't reveal who else was there or what they did. This also applies to those you played with.

NB: There might be allergens from pets, perfume, and nuts at the venue.

Dele dette arrangementet

    bottom of page