top of page

tor. 29. feb.

|

Sendes til medlemmer som skal dit

Årsmøte 2024

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Årsmøte 2024
Årsmøte 2024

Tid og sted

29. feb. 2024, 19:00 – 21:00

Sendes til medlemmer som skal dit

Om arrangementet

See event here on Fetlife Innkalling til årsmøte 2024 Dato for årsmøte: 29 februar Møtet begynner kl. 19:00

Vi booker bord fra 18:00 for å gi mulighet til å spise og sosialisere før møtet. Vi ønsker at eventuell bespisning er unnagjort før møtet starter.

En detaljert saksliste sendes ut senest 8 dager før møtet. I den sender vi også lokasjon for møtet.

Preliminær agenda:

 • Konstituering av møte
 • Fremleggelse av regnskap
 • Årsberetning 2032: året som har vært, medlemsvekst og hendelser
 • Visjonen for 2024: kommende events, ønsker og planer for klubben videre.
 • Vedtektsendringer
 • Valg av ny styreleder
 • Ordinært valg av varamedlemmer
 • Eventuelle orienteringer
 • Øvrig fra styret
 • Innkomne saker fra medlemmer
 • Åpen tid til spørsmål

Grunnet at én av de tre lederne trekker seg, vil det gjennomføres ekstraordinært valg av ny styreleder. Dersom noen ønsker å stille til valg så sender de en e-post til bdsmtromso@gmail.com senest utgangen av 15. februar (vi godtar ikke melding på Fetlife) Dette gjelder også for de som ønsker å stille som vara, denne posisjonen utlyses på nytt hvert år og er altså et ordinært valg.

Alle medlemmer kan kreve saker oppført på dagsordenen under årsmøtet. Disse må i så fall sendes på e-post senest utgangen av 15. februar.

Vær observant på at justeringer i agendaen kan forekomme frem til siste innkalling som sendes ut senest 8 dager før årsmøtet.

Ta kontakt med oss om det er noen spørsmål eller lignende.

Vennlig hilsen,

Shijan og Cyger

Annual General Meeting 2024 for Tromsø BDSM Date of the Annual General Meeting: February 29 The meeting starts at 7:00 PM

We reserve tables from 6:00 PM to allow for eating and socializing before the meeting. We hope that any dining is completed before the meeting begins.

A detailed agenda will be sent out no later than 8 days before the meeting, including the location for the meeting.

Preliminary agenda:

 • Constitution of the meeting
 • Presentation of accounts
 • Annual report 2032: the year that has passed, membership growth, and events
 • Vision for 2024: upcoming events, desires, and plans for the club
 • Amendments to the bylaws
 • Election of an additional new leader
 • Regular election of alternate board members
 • Any briefings
 • Other matters from the board
 • Matters submitted by members
 • Open time for questions

Due to one of the three leaders stepping down, an extraordinary election for an additional new leader will be conducted. If anyone wishes to stand for election, please send us an e-mail to bdsmtromso@gmail.com no later than the end of February 15 (not a Fetlife message) This applies to those who wish to stand as an alternate board member; this position is advertised anew each year and is, therefore, a regular election.

All members can request issues to be included in the agenda during the annual general meeting. These must be submitted by e-mail no later than the end of February 15.

Please note that adjustments to the agenda may occur until the final notice, which will be issued no later than 8 days before the annual general meeting.

Feel free to contact us if you have any questions or inquiries.

Best wishes,

Shijan and Cyger

Dele dette arrangementet

  bottom of page